Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

 Proba audio

structura testului competenţe
Intelegere-Ascultare (Ia)
aprox. 25 min.
Înţelegere-Ascultare (Ia)

Competenţe

 • distingerea ideilor generale de cele secundare
 • sesizarea informaţiei solicitate
 • identificarea funcţiilor şi tiparelor de intonaţie

Tipuri de texte

 • monolog;
 • prezentare tip curs sau conferinţă.

 

Proba scrisă

structura testului competenţe

Intelegerea unui text scris (IC)
-
35 min.


Scriere (S):

- redactarea a două texte - 55 min.  

InŢelegere-Citire (IC)

I. Competenţe
A. Citirea rapidă a unui text pentru: 

 • înţelegerea de ansamblu
 • obţinerea de informaţii specifice
 • identificarea etapelor unei argumentaţii
 • identificarea exemplelor aduse în sprijinul unei argumentaţii

B. Citirea unui text mai amplu, utilizând strategii diverse.
C. Utilizarea materialului nonverbal şi a aparatului de referinţă (ilustraţii, diagrame, grafice).
D. Deducerea înţelesului cuvintelor din context.

II. Cunoștințele necesare pentru înțelegerea textului.
A. Lexic. Cuvinte cu mai multe înţelesuri, sinonime, antonime, omonime.
B. Structura propoziţiei, a frazei şi a discursului.

 • Conjuncţii coordonatoare subordonatoare şi alţi conectori logici
 • Elemente de coeziune (referinţă, substituţie, elipsă)
 • Mărci discursive (semnalarea succesiunii episoadelor, organizarea discursului şi punctul de vedere al autorului)

III. Texte extrase din: manuale, reviste, ziare, colecții de articole specialitate.  

 

Scriere (S)

I. Competențe

Candidatul poate să utilizeze eficient şi adecvat:
A. funcţii comunicative: să sfătuiască, să sugereze, să compare, să propună, să îşi ceară scuze, să recomande, să ceară, să facă o comandă, să reclame, să invite, să promită, să se angajeze (să…), să reasigure, să informeze, să mulţumească, să îşi exprime recunoştinţa, să avertizeze, să încurajeze, să ceară ajutorul, să ceară informaţii, să dea exemple etc.
şi
B. moduri discursive: să explice, să descrie, să nareze, să prezinte, să convingă, să argumenteze.

II. Cunoştinţele necesare pentru producerea textului scris
1. Lexic folosit corect şi adecvat la temă şi la registrul discursiv.
2. Ortografiere corectă.
3. Gamă adecvată de cunoştinţe gramaticale, care face ca exprimarea scrisă să fie clară şi eficientă.
4. Organizarea ideilor în progresie logică.
5. Marcarea explicită gramaticală sau lexicală a relaţiilor între părţile de propoziţii, propoziţii, paragrafe.
6. Organizarea grafică a discursului: marcarea paragrafelor şi folosirea corectă a punctuaţiei.
7. Respectarea formatului specific tipului de text produs ca răspuns la cerinţe.

III. Tipuri de texte produse ca răspuns la cerinţe

S1. Răspunsul la un email
S2. Eseul argumentativ

 

Proba oralĂ

structura testului competenţe

Conversatie (Vc) - 3  min.

 

Exprimare libera (Ve) - 2  min.  

Vorbire-ConversaŢie (Vc) si
Vorbire-Exprimare (Ve)

I. Competenţe lingvistice (lexicală,  gramaticală, semantică şi fonologică).
II. Competenţa sociolingvistică (adaptarea exprimării la relaţiile sociale; registru oficial şi neoficial; exprimarea politicoasă).
III. Competenţa pragmatică
a. discursivă: organizare tematică şi coerenţă discursivă
b. funcţională:

 • microfuncţii: a da şi a cere informaţii, a exprima şi a descoperi atitudini, a cere/a sugera
 • macrofuncţii: descrierea, naraţiunea, comentariul, explicaţia, demonstraţia, expunerea, argumentaţia, persuasiunea etc.
 • scheme de interacţiune:

- întrebare - răspuns
- declaraţie - acord/refuz
- cerere/ofertă/scuze - acceptare/refuz
- salutări - răspuns
Teme pentru interviu
Prezentarea candidatului: familia, studii, localitatea de origine, locuinţa, intenţii profesionale, pasiuni, preocupări, o zi de muncă-studiu, lecturi etc.
Teme de discuţie

Prietenie, timp liber, sport şi mişcare, profesii, mijloace de transport, comunicarea în lumea modernă, problemele lumii contemporane, planuri şi realizări etc.

 

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență